පුවත්

  • පශ්චාත් කාලය: අගෝස්තු-10-2015

    විද්යාව හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ප්රගති සෑම දිනක් පාසාම වෙනස් වෙමින් පවතී. සිසිලන පංකා නිෂ්පාදනය හා තාක්ෂණය නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන කරමින් පවතී. අපි සිසිලන පංකාවක් කර්මාන්තයේ වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම හා දිගටම සිසිලන පංකාවක් කර්මාන්තයේ නවතම තාක්ෂණය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. නවතම සංවර්ධනය ...තව දුරටත් කියවන්න »