ព័ត៍មាន

  • ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: សីហា 10-2015

    វឌ្ឍនភាពនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃជាមួយគ្នាឆ្លងកាត់។ ការផលិតនិងអ្នកគាំទ្រត្រជាក់បច្ចេកវិទ្យាឥតឈប់ឈរត្រូវបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យត្រូវបាន។ យើងនឹងខិតខំធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកង្ហារត្រជាក់និងបន្តក្នុងការបង្ហាញនូវបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតនៃឧស្សាហកម្មកង្ហារត្រជាក់។ ការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយគឺ ...អានបន្ថែម »